Algemene voorwaardeN


ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Toepassing 


1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen WAILD en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de fotograaf. 


Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.


Artikel 2: Definities


2.1. WAILD: Judith Pollie, Fien Dumortier en/of afgesproken assistenten:

- Judith Pollie, Studio Jpo BV, Hellestraat 87 — 8800 Roeselare, België — BE0740766927

- Fien Dumortier, byFienDumortier, Leliestraat 76B — 8210 Zedelgem, België — BE0752719010

2.2. De fotograaf: WAILD, hierna genoemd “de fotograaf”;

2.3. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

2.4. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

2.5. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.


Artikel 3: Prijzen en offertes


3.1. De prijzen die van toepassing zijn op de door de fotograaf geleverde diensten zijn deze die op de website (www.waild.be), (online) brochure en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief taksen en BTW, tenzij aantoonbaar anders vermeld. 

3.2. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

3.3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 


Artikel 4: Overeenkomst en voorschot 


4.1. Een orderovereenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de fotograaf.

4.2. De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 25% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 30 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de fotograaf. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de Rechtbank en zonder dat de fotograaf schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook.

4.3 De overeenkomst tussen de fotograaf en de opdrachtgever komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of datums worden door de fotograaf ingeboekt en door middel van het voorschot definitief bevestigd (zie 4.2).


Artikel 5: Kosten


5.1. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd.

5.2. De opdrachtgever moet een hotelovernachting voorzien, naast de kosten voor de diensten, voor alle huwelijken die voor 9u. starten, en/of eindigen na 24u. als de locatie meer dan anderhalf (1,5) uur verwijderd is van Roeselare. Het team van de fotograaf heeft één (1) kamer nodig in een hotel vlakbij de locatie van de receptie.


Artikel 6: Aantal foto’s


6.1. Indien in de uitvoering van de opdracht door de fotograaf een WeTransfer-link, Dropbox-map of Pixieset-galerij met foto’s wordt afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal geleverde foto’s afhankelijk van de aard van de opdracht en de duur van de reportage. Het aantal wordt door de fotograaf bepaald. 

6.2. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de digitale aflevering ongeveer volgend aantal foto’s bevatten (kleine afwijkingen zijn mogelijk, in functie van het resultaat van de fotoreportage):

- Huwelijk: 35 à 45 foto’s per uur (afhankelijk van de duur, aantal details, aantal aanwezigen,…)

- Familie reportages: min. 40 foto’s per uur, met de mogelijkheid tot het bijbestellen van extra foto’s.

- Bedrijfsfotografie: 40 beelden per uur.

- Andere dan hierboven opgesomd: minimum aantal foto’s overeen te komen.

6.3. De fotograaf oordeelt zelf welke foto’s aan de opdrachtgever worden ter beschikking gesteld.


Artikel 7: Kwaliteit van het werk 


7.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnames te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

7.2. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

7.3. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht verlengen de uitvoeringstermijn.

7.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever zich te schikken naar het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

7.5. WAILD krijgt volledige artistieke vrijheid voor de geposeerde foto’s en gebruikte locaties. De fotograaf zal niet aansprakelijk gehouden worden als er niet genoeg tijd is voor een volledige reportage door de volgende redenen: Bruid, Bruidegom of genodigden die niet op tijd zijn; genodigden of familieleden die niet beschikbaar zijn voor een geposeerde foto; als het huwelijk uitloopt of als er op de locatie van het huwelijk beperkingen gelden wat betreft fotografie. De opdrachtgever begrijpt dat de fotograaf geen “shot list” hanteert voor het nemen van foto’s tijdens het huwelijk. Het handelsmerk van WAILD is een niet-geposeerde, artistieke benadering van momenten in realtime. Lange lijsten en vele verzoeken van de opdrachtgever of genodigden voor geposeerde foto’s beperken de mogelijkheid om foto’s te nemen van spontane momenten. De opdrachtgever erkent dat de opdrachtgever voorbeelden heeft gezien van huwelijksfoto’s en begrijpt dat WAILD foto’s van dezelfde kwaliteit en in dezelfde stijl zal maken voor het huwelijk van de opdrachtgever.


Artikel 8: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – albums – andere) - wijziging van de bestelling 


8.1. Bij de plaatsing van de bestelling moet de opdrachtgever nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling, het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

8.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan. 

8.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatiemiddel.

8.3. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen. 

8.4. De fotograaf zal het album ontwerp slechts in druk geven nadat de opmaak van het album door de opdrachtgever schriftelijk werd goedgekeurd.

8.5. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, grammaticale of andere fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker, kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden aangevraagd.


Artikel 9: Betalingen


9.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer:

Judith Pollie -- ING — IBAN BE23 3631 1330 119;

Fien Dumortier -- KBC — IBAN BE83 7310 5068 6515.

9.2. Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €75,- tenzij een grotere schade bewezen wordt. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

9.3. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, met verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van de fotograaf. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

9.4. Elke klacht in verband met de factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

9.5. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de opdrachtgever.

9.6. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.


Artikel 10: Levering en verzending


10.1. Beelddragers worden geleverd in het pand waar de fotograaf haar bedrijf uitoefent. Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. De opdrachtgever dient de fotograaf hiervan voorafgaandelijk uitdrukkelijk op de hoogte te brengen. 

10.2. De aanleverdatum en -plaats worden vooraf schritelijk bepaald tussen de fotograaf en de opdrachtgever.

10.3. Alle bestellingen worden door de fotograaf verzonden via gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever. Afhalen van bestelling kan na afspraak in het pand waar de fotograaf haar bedrijf uitoefent.

10.4. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop de fotograaf beroep doet ter verzending van de bestellingen. 

10.5. De fotograaf levert enkel aan adressen in België.

10.6. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. 

10.7. De levertijd gaat steeds in na ontvangst van uw betaling.

10.8. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 

10.9. Indien de opdrachtgever de oorspronkelijke overeenkomst wijzigt, dan kan de leveringstermijn worden verlengd.

10.10. Als de opdrachtgever de bestelling niet ontvangt binnen de overeengekomen termijn, heeft hij een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, noch enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de overeenkomst veroorzaken.

10.11. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de opdrachtgever zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet de opdrachtgever de verzendingskosten betalen.

Artikel 11: Maaltijden voor de fotograaf


11.1. Op opdrachten die vijf (5) uur of langer duren moet een warme en/of verse maaltijd voorzien worden voor de fotograaf. Op opdrachten die acht (8) uur of langer duren moet twee maaltijden (cfr. lunch & dinner) voorzien worden voor de fotograaf. Als de opdrachtgever geen maaltijd voorziet, begrijpt de opdrachtgever dat de fotograaf de opnamelocatie zal verlaten om een maaltijd te kopen en dat de fotograaf op dat moment niet verantwoordelijk is voor de tijd die daardoor verloren is gegaan. De opdrachtgever begrijpt dat een fotoreportage zwaar werk is, en een deftige maaltijd voor de fotograaf in het belang is van alle partijen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid


12.1. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

12.2. De fotograaf moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzonden naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd. 

12.3. De fotograaf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht bv. door de samenstelling van de gefotografeerde voorwerpen of als gevolg van schommelingen in de kleurtemperatuur. 

12.4. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zijn geleverd.

12.5. De fotograaf is evenmin verantwoordelijk ingeval een opname door de opdrachtgever verworpen wordt omdat de briefing, het concept of de strategie van de opdrachtgever verandert of omdat het product met gebreken door de opdrachtgever geleverd werd. In voormelde gevallen zijn het volledige honorarium en alle kosten verschuldigd. Dit geldt eveneens voor een eventuele nieuwe opname die nadien, onafhankelijk van de verworpen opnamen, wordt gedaan. 

12.6. De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

12.7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of zware fout in hoofde van de fotograaf. 

12.8. Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag.

12.9. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie. 

12.10. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de fotosessie.

12.11. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en andere accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen. 

12.12. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeelding rechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever. 

12.13. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.

12.14. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

12.15. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x- stralen controle e.d. . Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het honorarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bepaalde opdracht.


Artikel 13: Uitstel en Annulatie 


13.1. Bij annulatie door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulatie. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

13.2. De fotograaf behoudt zich het recht voor de voorliggende overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken in geval er sprake is van seksueel overschrijdend en ongepast gedrag van o.m. de opdrachtgever. In dit geval behoudt de fotograaf zich het recht voor een schadevergoeding te eisen ter waarde van €1 300,-.

 

Uitstel en Annulatie van een huwelijksreportage

13.3. De opdrachtgever erkent dat de fotograaf schade ondervindt ingeval het huwelijk wordt uitgesteld. De opdrachtgever zal de fotograaf zo snel mogelijk op de hoogte brengen om de schade te beperken. Ingeval van uitstel moet een nieuw contract opgesteld worden. Als de nieuwe datum beschikbaar is en de fotograaf de originele huwelijksdatum kan omboeken binnen een periode van 1 jaar na de oorspronkelijke huwelijksdatum, blijven alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen, inclusief het voorschot, als krediet staan. Indien de fotograaf de originele huwelijksdatum echter niet kan omboeken en de fotograaf niet beschikbaar is voor de nieuwe datum, leidt het uitstel tot een annulering en zijn de bepalingen van “annulatie” in deze overeenkomst van toepassing. Als de nieuwe datum niet beschikbaar is en de fotograaf de originele huwelijksdatum dus niet kan omboeken, zal de fotograaf het voorschot niet terugbetalen, maar alle andere door de opdrachtgever betaalde bedragen in het kader van deze overeenkomst zullen dienen als krediet voor het nieuwe contract.


In geval van annulatie door de opdrachtgever na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt de fotograaf als volgt vergoed:

  • in geval van annulatie tot 1 maand voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van 100% op het saldobedrag van de eindfactuur verschuldigd zijn.
  • in geval van annulatie tot 3 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van 50% op het saldobedrag van de eindfactuur verschuldigd zijn.
  • in geval van annulatie tot 6 maanden voor de afgesproken huwelijksdatum, zal een bijkomende annulatiekost van 25% op het saldobedrag van de eindfactuur verschuldigd zijn.

 

Annulatie van een fotosessie (anders dan een huwelijksreportage)

13.4. Een fotosessie kan kosteloos geannuleerd worden door de opdrachtgever tot 1 week voor de geplande datum. In geval van annulatie 1 week of minder voor de sessie of indien de opdrachtgever niet komt opdagen, zal een annulatiekost van €250,- in rekening gebracht worden.


Artikel 14: Overmacht 


14.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij. 

14.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

14.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden, storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief. 

14.4. Ingeval de overeenkomst door de fotograaf niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fotograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing. Desgevallend tracht de fotograaf in de mate van het mogelijke en met akkoord van de opdrachtgever in vervanging te voorzien. In dat geval wordt de opdrachtgever geacht rechtstreeks te contracteren met de vervanger en kan de fotograaf aldus niet meer aansprakelijk worden gesteld voor enige (buiten)contractuele tekortkoming door de vervanger. Ingeval geen vervanging kan worden gevonden, kunnen beide partijen de overeenkomst kosteloos opzeggen. De fotograaf verbindt er zich in dit geval toe het reeds ontvangen voorschot terug te betalen, doch zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.


Artikel 15: Klachten 


15.1. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij de fotograaf hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@waild.be.

15.2. Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan de fotograaf. Ieder laattijdig protest is onontvankelijk. 


Artikel 16: Auteursrecht – Recht tot reproductie – Gebruik van de foto’s 


(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

16.1. De fotograaf behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto’s en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.

16.2. De opdrachtgever, noch het model hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. 

16.3. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is persoonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf. 

16.4. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, en afstand van reproductierechten zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijke overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van 1 jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de foto's tot schriftelijke overeenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto's en ander beeldmateriaal door derden.

16.5. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding “©Waild.be”.

16.6. Het is de opdrachtgever verboden de foto's op welke manier te wijzigen. De opdrachtgever is verplicht wijzigingen in kleur en dergelijke te laten uitvoeren door de fotograaf. Indien dit na het afronden van de gehele opdracht gevraagd wordt, zal hiervoor een nieuwe offerte gemaakt worden.

16.7. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd, alsook iedere reproductie te laten gepaard gaan met een vermelding van "©Waild.be” inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

16.8. Bij niet-nakoming van bovenvermelde naamsvermelding komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


SOCIALE MEDIA

16.9 Deze clausule heeft betrekking op alle sociale media, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Twitter en blogs. WAILD geeft de opdrachtgever de toestemming om foto’s die in het kader van deze overeenkomst zijn gemaakt te delen op sociale media. De opdrachtgever mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf. De opdrachtgever gaat ermee akkoord om bij elke foto de fotograaf te vermelden door middel van een vermelding naar de sociale media of website van de fotograaf. Alle foto’s die door de fotograaf gemaakt worden voor de opdrachtgever zijn voor persoonlijk gebruik, tenzij beide partijen een afzonderlijke overeenkomst ondertekenen. Foto’s mogen niet gebruikt worden voor zakelijke promotionele doeleinden of op een professioneel platform, tenzij na schriftelijke toestemming van de fotograaf.

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de opdrachtgever de fotograaf niet in diskrediet zal brengen, noch zal lasteren of belasteren of zaken zal ondernemen waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ze de persoonlijke en professionele reputatie van de fotograaf schade berokkenen.


Artikel 17: Portretrecht 


17.1. Beeldmateriaal gemaakt door de fotograaf kan te allen tijde gepubliceerd worden op de website van de fotograaf, haar blog of op de sociale netwerksites waarop de fotograaf actief is. De fotograaf kan het beeldmateriaal eveneens gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder portfolio’s, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, e.d.m. Deze opsomming is niet limitatief. Indien de opdrachtgever of het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail.


Artikel 18: Bewaring van de bestanden 


18.1. De foto’s die door de fotograaf werden gemaakt, worden minimaal 100 dagen na factuurdatum digitaal bewaard. 

18.2. De fotograaf zal onder geen enkel beding gehouden zijn tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de opdrachtgever in geval van gegevensverlies ingevolge overmacht.

18.3 De fotograaf raadt de opdrachtgever aan om een backup te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de bestanden aanvaardt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. De fotograaf raadt de opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de bestanden. Extra of nieuwe kopieën van de bestanden kosten €250,00 per set.


Artikel 19: Wijzigingen voorwaarden 


19.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden op de website — www.waild.be


Artikel 20: Tegenstelbaarheid


20.1. Door het niet schriftelijk protesteren binnen de week van deze algemene voorwaarden stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in, met uitsluiting van alle andere, en ziet er duidelijk van af om zich op zijn algemene voorwaarden te beroepen.


Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 


21.1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de ondernemingsrechtbank van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van plaats van de levering.